JS过滤掉数组中所有假值元素

代码

从数组中移除 falsey 值元素。

使用 Array.filter() 过滤掉数组中所有 假值元素(false, null, 0, "", undefined, 和 NaN)。

const compact = arr => arr.filter(Boolean);

示例

compact([0, 1, false, 2, '', 3, 'a', 'e' * 23, NaN, 's', 34]); // [ 1, 2, 3, 'a', 's', 34 ]
0 个回复
暂无回复
回复